wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie ogłoszeń


D O D A J   B O X 
Dziś jest: 26.05.2019 - Imieniny: - Ilość ogłoszeń w serwisie: 904 - Osób online: 15
szukaj
Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena           oddo  
Gazeta Goleniowska

(goleniowska.com)


Wyłącz smartfona i żyj - 24.05.2019 | 12:36

Goleniowscy policjanci wraz z licealistami przeprowadzili wczoraj nietypową akcję uliczną.


- 24.05.2019 | 12:24

Najbliższa niedziela 26 maja będzie wyjątkowo świąteczna. Oto w tym samym dniu mamy ważne dla wielu ...


Rozmowy o lotnisku - 24.05.2019 | 12:09

20 maja w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju lotniska w Goleniowie. Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości zostanie on rozbudowany.


Budowa drogi S6 - maj 2019 - 24.05.2019 | 12:01


Praca Stańczaka dostrzeżona - 23.05.2019 | 17:15

Na początku mają otwarty został polski pawilon na 58 Biennale w Wenecji, na którym Polskę reprezentował pochodzący z Goleniowa Roman Stańczak i jego rzeźba "Lot".


Goleniów portal oficjalny

(goleniow.pl)


Walka ze smogiem - pomóż i wypełnij ankietę - 24.05.2019 | 14:48

Gmina Goleniów planuje przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Prosimy Państwa o pomoc w zakresie rozeznania potrzeb mieszkańców poprzez wypełnienie jednej z dwóch ankiet. Gmina Goleniów planuje przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Wiarygodna i aktualna analiza potrzeb mieszkańców umożliwić może otrzymanie dotacji na wymianę pieców węglowych oraz termomodernizacje domów mieszkalnych. Burmistrz Gminy Goleniów zwraca się do osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na wymianę węglowych pieców i kotłów C.O. na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła oraz na termomodernizację domów mieszkalnych (docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej) o pomoc względem rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Goleniów w tym zakresie poprzez wypełnienie jednej z załączonych poniżej ankiet. Wymieniona analiza umożliwi Gminie staranie się o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.W przypadku uzyskania przez Gminę Goleniów ww. dofinansowania, dotacje (granty) będą następnie przekazywane mieszkańcom w ramach ogłoszonego naboru.  Koniecznym elementem wniosku o przyznanie ww. dofinansowania jest wykonanie rzetelnej analizy potrzeb w tym zakresie oraz wiarygodne przedstawienie skali zainteresowania mieszkańców udziałem w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym. Założenia ogólne PROGRAMU: dotacja (grant) objąć może do 100% kosztów przedsięwzięcia, dotacja (grant) dotyczy wyłącznie osób fizycznych i udzielana jest niezależnie od dochodów na członka rodziny, osoby wnioskujące o przyznanie dotacji (grantu) mogą przystąpić tylko do jednego wybranego projektu (działania 2.14 bądź działania 2.15), Mieszkaniec Gminy po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy, spełnieniu wszystkich warunków udzielania dotacji podpisze umowę z Burmistrzem Gminy Goleniów, następnie we własnym zakresie i własnym staraniem wykona i opłaci planowane przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z treścią umowy, przekazana zostanie dotacja (grant). Wykluczeniu z PROGRAMU podlegają m.in.: działania związane wymianą piecy i kotłów węglowych oraz termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które dofinansowane będą z innych funduszy np. z programu Czyste Powietrze, budynki nowobudowane. działania, które zostały już zrealizowane, bądź ich realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Burmistrzem Gminy Goleniów na przyznanie dofinasowania (grantu), budynki mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Informujemy jednocześnie, że w drugiej połowie czerwca 2019 r. planowany jest cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców w zakresie Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego oraz planów Gminy względem przystąpienia do niego. Szczegółowy harmonogram spotkań przedstawiony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w pierwszej połowie czerwca br. Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie możliwy będzie do dnia 4 czerwca 2019 r. – nr tel. 91 4698 230. Działanie 2.14 Poprawa Jakości Powietrza – zasady: Wymiana starych kotłów lub pieców opalanych tylko i wyłącznie węglem (w tym ekogroszkiem i koksem) na inne źródła ciepła: w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii. Wymiana w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty). Dotacja tylko dla osób fizycznych, w budynkach mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Budynek, w którym planowana jest wymiana pieca/kotła węglowego musi być już częściowo ocieplony. Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie w sytuacji gdy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. Jeśli budynek nie spełnia tego wymogu zalecamy skorzystać z działania II Termomodernizacja budynków. Fakt spełnienia tego warunku potwierdzi lub nie potwierdzi sporządzony audyt energetyczny budynku – „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”. Dotowane nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej (kotły) muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. W sytuacji istniejącej instalacji gazowej priorytetem będzie wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy (dotyczy Warszkowa – planowana budowa gazociągu w latach 2019-2020). Wartość dotacji na wymianę kotła, pieca węglowego – 7 500 PLN. Pobierz ankietę na temat wymiany kotła lub pieca   Działanie 2.15 Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych - zasady: Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu termomodernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) - wymiana źródła ciepła jest w tym przypadku obowiązkowa!. Wymiana kotła węglowego następuje na inne źródła ciepła, w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii. Dotowane mogą być jedynie budynki jednorodzinne w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej, szeregowej wykorzystywane wyłącznie do celów mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych (nie jest możliwe finansowanie mieszkań w zabudowie wielolokalowej (wspólnoty mieszkaniowe). Wartość dotacji dla mieszkańców:- 25 000 PLN - w przypadku termomodernizacji częściowej budynku,- 50 000 PLN - w przypadku pełnej termomodernizacji budynku.Częściowa termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.Pełna termomodernizacja – obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej), stropu i podłogi (w tym dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zakwalifikowanie przedsięwzięcia do udzielenia dofinansowania (grantu) odbywa się na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez Gminę (w przypadku osób, które posiadają wykonany audyt, będzie on podlegał weryfikacji przez przedstawicieli Gminy). Pobierz ankietę na temat termomodernizacji budynków jednorodzinnych Podpisaną ankietę należy złożyć do 8 lipca 2019 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta UGiM w Goleniowie, pl. Lotników 1 lub przesyłając skan albo dokument podpisany elektronicznie (podpis elektroniczny, profil zaufany, e-dowód) na adres ugim@goleniow.pl lub naszą skrzynkę ePUAP: /GG/SkrytkaESP.


Półkolonie i zajęcia sportowe - oferta wakacyjna - 24.05.2019 | 13:15

Goleniowski Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawiły swoją ofertę spędzenia dla dzieci na nadchodzące wakacje. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna rozpoczyna zapisy na letnie półkolonie w poniedziałek, 27 maja br. Do zapisu niezbędna jest legitymacja szkolna dziecka,a karty kwalifikacyjne dostępne są do pobrania w Oddziale dla dzieci.Wszelkich wyjaśnień udzielają bibliotekarze z Oddziału dla dzieci, osobiście lub pod numerem tel. 91 418 226 0 wew. 22. Informacje o zapisach, turnusach, odpłatnościach są dostępne na stronie biblioteka-goleniow.pl/aktualnosci/535-letnie-polkolonie-zapisy Zapisy na półkolonie w Goleniowskim Domu Kultury rozpoczną się w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 16:00, w kolejnych dniach w godz. 8:30-15:30. Należy mieć ze sobą wymagane dokumenty - kartę kwalifikacyjną i podpisane zgody na uczestnictwo w zajęciach - oraz gotówkę lub kartę płatniczą do uiszczenia opłaty.Harmonogram półkolonii i informacje o zapisach są dostępne na stronie GDK: gdk.goleniow.pl/2717-3-czerwca-2019-r-zapisy-na-polkolonie Szczegółowy harmonogram zajęć przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji jest dostępny na stronie: osir.goleniow.pl/wakacje-z-osirOferta obejmuje m.in. zajęcia na Stadionie Miejskim, Orliku, plaży w Lubczynie, kortach tenisowych, spływy kajakowe Iną i zajęcia halowe.  


IX sesja Rady Miejskiej - 24.05.2019 | 09:31

W najbliższą środę 29 maja 2019 r. o godz. 11.00 rozpocznie się IX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. W porządku obrad są m.in. projekty uchwał w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu przy ul. Odrodzenia w Goleniowie, w sprawie dotacji celowych dla organów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w Gminie Goleniów, w sprawie powierzenia Powiatowi Goleniowskiemu zadania budowy oświetlenia w miejscowości Żółwia Błoć. Będą też rozpatrywane propozycje zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej.Pełny program sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM Goleniów. Sesja jest jawna i może ją obserwować każda zainteresowana osoba. Obrady będą również transmitowane za pośrednictwem Internetu.


Ćwiczenie Renegade - 23.05.2019 | 12:05

Informujemy, że we wtorek, 28 maja br. odbędzie się krajowe ćwiczenie Renegade z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (dźwięk syreny) dotyczący zagrożenia z powietrza.


Zmarł Zygmunt Goc - 23.05.2019 | 08:19

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek, 21 maja 2019 r. zmarł Zygmunt Goc, wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie i radny Powiatu Goleniowskiego. Swoją funkcję jako prezes gminnego PEC-u pełnił od września 2001 do maja 2012 roku. Pogrzeb odbędzie się 25 maja br. o godz. 11:00. O godz. 10:00 w kościele św. Jerzego zostanie odprawiona msza święta.


Goleniów net

(goleniow.net.pl)


Kandydaci do Europarlamentu z Okręgu nr 13. - 26.05.2019 | 15:17

W dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2019 r. na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie ukazało się Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z umieszczonymi w Obwieszczeniu nazwiskami kandydatów aby mieć świadomość, na którym miejscu na liście znajduje się Nasz wybraniec.LINK - Zbliżające się wybory są wyborami jednodniowymi, gdzie czas głosowania trwa od godz. 7:00 do godz. 21:00.Przystąpić do wyborów mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają aktualny dowód osobisty. Ciekawostką jest, że Belgia, Luksemburg, Cypr i Grecja są państwami europejskimi, w których głosowanie ma wymiar obowiązkowy. (red.)


Komunikacją miejską na eurowybory - 26.05.2019 | 15:17

 Informujemy, że na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego uruchomiona została linia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenach wiejskich do obwodowych komisji wyborczych w miejscowościach: Białuń, Helenów (Stara Hydrofornia), Kliniska Wielkie, Lubczyna, Krępsko, Mosty, Załom. Przejazd jest tak zorganizowany, aby zapewnić dojazd mieszkańcom wszystkich miejscowości do ich komisji obwodowych. Nowa linia kursować będzie w najbliższą niedzielę, 26 maja według rozkładu, umieszczonego na naszej stronie w zakładce "Komunikacja miejska".Szczególowe informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM."Wyborcza" linia autobusowa pierwszy raz wyjechała na trasę podczas wyborów samorządowych 21 października 2018 r. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych przejazdów. Informacja i foto : pochodzi ze strony Gminy w Goleniowie http://www.goleniow.pl   


Uzdrowiciel - 26.05.2019 | 15:17

Mamy chyba odpowiedź dlaczego nazwisko burmistrza Krupowicza od końca lutego br. nie pojawia się w Kalendarium burmistrza, a sprawozdania z jego działalności międzysesyjnej są lakoniczne i na dodatek nie na temat. Burmistrz Robert Krupowicz od tego roku piastuje stanowisko członka Rady Nadzorczej "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.Jak możemy przeczytać w Regulaminie Rady Nadzorczej LINK członkowie rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a jej posiedzenia odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.Jak podaje świnoujskie.info podczas najbliższego walnego zgromadzenia spółki, rada nadzorcza ma ocenić dotychczasową działalność prezesa.Czas więc jest gorący i nie ma co się dziwić, że burmistrzowi Krupowiczowi brakuje po prostu na wszystko czasu. "Uzdrowisko Świnoujście" posiada 8 ośrodków senatoryjnych zlokalizowanych tuż przy promenadzie.(red.)


Wywiad ze Starostą Tomaszem Stanisławskim - Rozmawiamy o szpitalu - 26.05.2019 | 15:17

W czasie rozmowy pada jasna deklaracja Pana Starosty Tomasza Stanisławskiego, że szpital w Goleniowie nie będzie likwidowany.Słowa te dają jasny kłam wypowiedzi skarbnika powiatu. W wywiadzie udzielonym GG w marcu tego roku Skarbnik Zbigniew Mazur mówił tak: - Zawsze mamy dwa skrajne scenariusze. W jednym rozwiązujemy problemy, znajdujemy oszczędności i dodatkowe przychody, by zaspokoić roszczenia płacowe. W drugim jest likwidacja szpitala.- mówi Z. Mazur. Komu w tej sytuacji wierzyć? Mamy nadzieję, że słowa Pana Starosty odzwierciedlają aktualną politykę władz Starostwa Powiatowego w Goleniowie względem naszej jednostki leczniczej. Andrzej Bugajski 


Etyka - 26.05.2019 | 15:17

Szanowni Państwo!     Komuniści mają w zwyczaju zmieniać znaczenie słów, o czym mogliśmy się przekonać niejednokrotnie. Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że ?tolerancja? oznacza podziw dla zboczeńców. Pedofilia bywa naganna albo przeciwnie - jest wyrazem postępu, zależnie od tego, kto ją uprawia.     Natomiast słowo ?etyka?, podobnie jak ?cnota?, wyszło z użycia i praktyki. Czy rzeczywiście etyka nie jest nam potrzebna? Prosty przykład - prosisz lekarza o jakąś fizykoterapię na bolący kręgosłup. ?Nowoczesny? lekarz, pozbawiony etyki, jest przede wszystkim biznesmenem. Jeśli pracuje dla NFZ, to wie, że już zapłaciłeś, co musiałeś, i bez terapii możesz się obyć. Jeśli taki sam ?nowoczesny? lekarz pracuje dla kliniki prywatnej, przepisze ci wszystko, czym zakład dysponuje, a jeśli ci to zaszkodzi, to tym lepiej, będziesz już dozgonnym pacjentem. Złoty środek nie istnieje, bo to wymagałoby etyki. Karykaturą zawodu lekarskiego jest niejaka Ewa Kopacz, bez względu na jej gruntowną wiedzę o dinozaurach, i tu komentarz jest chyba zbędny.     Strajk nauczycieli pokazał, że dla ?nowoczesnego pedagoga? też liczy się wyłącznie mamona. W środowisku akademickim trwa walka na układy i granty, o etyce, jeśli ktoś słyszał, to lepiej, żeby się do tego nie przyznawał. Nadzwyczajna kasta prawnicza sędziów wykazuje się głębokim przywiązaniem do kasy, co zapewnia jej ?należne? miejsce w korupcji.     Złoty cielec stał się bogiem dla wszystkich ?wierzących inaczej?. Bez pieniędzy trudniej jest osiągać cele, a ci, którzy mają ich nadmiar, cierpią na brak pomysłu, jak je sensownie wydawać. Zastanówmy się co pożytecznego możemy zrobić bez pieniędzy.NA PEWNO MOŻEMY PÓJŚĆ NA JUTRZEJSZE WYBORY I OPOWIEDZIEĆ SIĘ PO STRONIE ETYKI. Małgorzata Todd
reklama w ogłoszeniach

 
    
 


transakcje obsługuje:   dotpay